מדיניות ופרטיות - PhoneDo

עודכן לאחרונה ב -1 במאי 2020
ר. פונדו מוקדים טלפוניים בע"מ, חברה מוגבלת פרטית שמושבת בירושלים, מחזיקה ומנהלת אפליקציית אינטרנט, אפליקציה סלולרית או אפליקציה בפלטפורמות ומכשירים אחרים שכותרתה פונדו (המכונה ביחד "האפליקציה"). האפליקציה מחברת משתמשים, כלומר עסקים לפרילנסרים, ומאפשרת לעסקים לרכוש שירותי תרגום מפרילנסרים.
מדיניות הפרטיות הנוכחית ("מדיניות הפרטיות") מציגה את התנאים והמדיניות הנוגעים לשימוש, טיפול ואיסוף של מידע אישי מהאפליקציה וממנה. כל הנתונים האישיים המסופקים באמצעות האפליקציה יטופלו, יאוחסנו וישמשו בהתאם למדיניות פרטיות זו.
מדיניות פרטיות זו נערכה בהתאם לחקיקת הפרטיות החלים, לרבות אך לא רק לתקנה להגנת המידע הכללית (GDPR)

1. הגדרות
ניתן לקרוא מדיניות פרטיות זו בשילוב עם הגרסה האחרונה של התנאים וההגבלות של האפליקציה, המתפרסמת גם באפליקציה לבדיקה. התנאים המוגדרים במדיניות פרטיות זו תואמים את התנאים המוגדרים בתנאים וההגבלות של האפליקציה והם כדלקמן:
"עסק" יתייחס לכל עסק, ארגון או ישות המשתמשים באפליקציה לצורך ביצוע בקשות ולקבלת שירותים המוצעים על ידי פרילנסרים.
"חברה" תתייחס ל חברת ר. פונדו מוקדים טלפוניים בע"מ, חברה מוגבלת אשר משרדיה הרשומים נמצאים ברחוב ברוכים 3 ירושלים 9530803 ישראל. ניתן לכנות את החברה גם כ"אנחנו", "אנו", "שלנו" וביטויים דומים אחרים.
"פרילנסר" יתייחס לכל פרילנסר, סוכן או ספק שירות המשתמש באפליקציה כדי להציע ולספק שירותים.
"בקשה" תתייחס לכל בקשה לשירותים ספציפיים שהוצג על ידי העסק באמצעות האפליקציה. הבקשה תוגש על פי ההוראות המפורטות באפליקציה ומטרת הבקשה תהיה להשיג שירותים מפרילנסר מוסמך.
"שירותים" יתייחס לשירותים המוצעים על ידי פרילנסרים באפליקציה. השירותים יכללו, ללא הגבלה, שירותי מענה טלפוני אנושי, תמיכה במכירות ותרגומים חיים במגוון שפות.
"מדיניות פרטיות" תתייחס לגרסה העדכנית האחרונה של מדיניות הפרטיות הנוכחית וכוללת את כל התיקונים והתוספים שבוצעו בה מעת לעת.
"משתמשים" יתייחס לכל המשתמשים באפליקציה, כולל העסקים והפרילנסרים. ניתן לכנות משתמשים כ"אתה", "שלך" וביטויים דומים אחרים במדיניות פרטיות זו.

2. תחולה
כל מסירה או מתן מידע אישי על האפליקציה או על אף שהיא תטופל ותנוהל בהתאם למדיניות פרטיות זו. כל מידע שנאסף על ידי החברה כתוצאה מהאפליקציה יהיה כפוף גם לתנאים של מדיניות פרטיות זו.
לאחר ההורדה, הגישה לאפליקציה או השימוש בה בדרך אחרת, ייחשב כי קיבלת את התנאים של מדיניות פרטיות זו במלואה. ככזה, כל שימוש באפליקציה מסמל את הסכמתך למדיניות פרטיות זו.
3. שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, לפי שיקול דעתה. מדיניות הפרטיות ששונו יפורסמו באפליקציה.
מדיניות הפרטיות שהשתנה תחול על מידע שנאסף באפליקציה ובאמצעותה, מתאריך פרסומם באפליקציה. תאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו יפורסם לצורכי עיון.
4. חקיקה הניתנת להחלה
מדיניות פרטיות זו הוכנה ויושמה בהתאם לתנאים של התקנה הכללית להגנת מידע 2016/679 ((The GDPR
ה- GDPR נחקק באפריל 2016 ונכנס לתוקף החל ממאי 2018. ה – GDPR חל על תושבים הממוקמים הן באיחוד האירופי (האיחוד האירופי) והן באזור הכלכלי האירופי ((EEA חקיקה זו קובעת איסוף, שימוש והעברת נתונים אישיים. אחת המטרות העיקריות של ה- GDPR היא לספק לאנשים מידע לגבי השימוש, האיסוף והטיפול בנתונים האישיים שלהם, בתורם, ומאפשרת שליטה רבה יותר וניהול נתונים.
5. נתונים אישיים
נתונים אישיים הם מידע הנוגע לאדם שניתן לזהות אותו, הידוע גם כאדם טבעי. נתונים אישיים כוללים, אך ללא הגבלה, גם את שמך, כתובתך, נתונים גיאוגרפיים, משפחתיים, מגדריים, תעסוקתיים, מספר כרטיס האשראי, ומידע אחר הנוגע לאדם ספציפי.
ה- GDPR מגדיר נתונים אישיים באופן הבא: "כל מידע הנוגע לאדם טבעי מזוהה או מזוהה ('נשוא נתונים'); אדם טבעי הניתן לזיהוי הוא כזה שניתן לזהות אותו, באופן ישיר או עקיף, בפרט על ידי התייחסות למזהה כגון שם, מספר זיהוי, נתוני מיקום, מזהה מקוון או לאחד או יותר גורמים ספציפיים לפיזי, פיזיולוגי, זהות גנטית, נפשית, כלכלית, תרבותית או חברתית של אותו אדם טבעי ". הגדרה זו של נתונים אישיים שוחזרה לעיל באיטיות מתוך ה- GDPR והיא מיועדת למטרות מידע.
בהתאם לדרישות ה – GDPR, אנו נאסוף רק מידע אישי המסופק על ידיך בהתנדבות באפליקציה. אנו נטפל ונהל מידע כזה בהתאם לתנאים של מדיניות פרטיות זו.
6. מסירת נתונים ומידע אישי
אין כל דרישה למסור נתונים אישיים או מידע לחברה עם הורדת האפליקציה.
בכדי ליהנות משירותים המוצעים באפליקציה או באמצעותה, יתכן שיהיה צורך שתעביר לנו מידע אישי. כדי ליצור חשבון משתמש באפליקציה, תידרשו למסור מידע אישי. ליתר דיוק, לבצע שירותי רכישה, או להציע שירותים באפליקציה, יתכן שתידרש לספק נתונים ומידע אישי.
אינך נדרש למסור לנו מידע אישי, עם זאת, זכור כי לא תוכל לספק שירותים או לרכוש שירותים אם לא מסרת את המידע האישי הדרוש.
אנו נאסוף רק מידע אישי ומידע שתמסור בהתנדבות באפליקציה. אתה מבין שייתכן שנוכל לאסוף מידע שאינו אישי עבורך, כגון העדפות, היסטוריית גלישה או מידע אחר שמעקב אחר קובציCookie, או אמצעים אחרים. מידע מסוג זה לא יאפשר זיהוי אישי שלך.
יתר על כן, כשאתם מנהלים דיונים, שיחות טלפון או שירותים עם משתמשים אחרים באפליקציה, אתם מאשרים כי ניתנה לנו גישה בלתי מוגבלת לתוכן הדיונים, שיחות הטלפון והשירותים. אנו נשתמש בתוכן זה כדי להעריך את השירותים, להתאמה פנימית ולהבטיח שאין הונאה באפליקציה. הסיבות לגביה אנו אוספים מידע מפורטות יותר במדיניות פרטיות זו.
7. איסוף נתונים וחשיפות מוגנות
אנו מאשרים כי איסוף וטיפול בנתונים אישיים יתאימו במלואם לחוקים והתקנות החלים על איסוף, הגנה, טיפול והגנה על נתונים אישיים. כדי להבטיח שמידע אישי המתקבל מהאפליקציה מוגן ומוגן ביסודיות, קבענו אמצעים ונהלים מתאימים. אמצעים ונהלים אלה נועדו להגן על המידע האישי שאתה מספק לנו באפליקציה או באמצעותה.
כל הנתונים האישיים שתמסור יהיו כפופים לנהלים ולאמצעים שקבענו. כיוון שכך, לא נשתף, נעביר או שנחשוף בדרך אחרת נתונים אישיים לעובדינו, הדירקטורים והסניפים הכלולים שלהם אלא אם יש להם צורך משכנע ומוצדק לדעת מידע כזה.
אם מקרים כאלה, חשיפת המידע האישי תוגבל למידע הנדרש בהחלט למטרות האפליקציה. חשיפת המידע האישי תוגבל עוד יותר למטרה שנקבעה מראש, וללא מטרה אחרת. יתרה מכך, אנו נדאג כי כל צד שלישי אשר יקבל גישה למידע אישי עומד בחובות הסודיות הכלולות במדיניות פרטיות זו.
8. שימוש בנתונים אישיים
אנו נשתמש בנתונים האישיים שתמסור באפליקציה בכדי להגשים את המטרה שלשמה סיפקת את המידע ובהתאם למדיניות פרטיות זו. השימוש במידע האישי יוגבל במידה הנדרשת על ידי האינטרסים העסקיים הלגיטימיים שלנו, ומבוסס על דרישות ה – GDPR,
אנו מורשים להשתמש בנתונים האישיים שתמסור כדי לממש את המטרות הכלליות הבאות:
– להגשים את מטרת האפליקציה;
– כדי לאפשר לך להציע ולספק שירותים באפליקציה;
– לאפשר לך לרכוש שירותים ולהגיש בקשות לביצוע על ידי פרילנסר;
– להגיב לבית משפט, הנחיה ממשלתית או חקיקה רלוונטית;
– אם השימוש במידע האישי נוגע לרשות הרבים או שיש לו אינטרס ציבורי;
– להגיב לבקשה שהוגשה באופן ובמידה שהאישור מפורש מסר מידע אישי כזה;
– בהתאם להסכמתך המפורשת למטרה שנקבעה מראש.
על ידי מסירת מידע אישי באמצעות האפליקציה, אתה מאשר ומסכים כי אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך בהתאם למטרות הספציפיות הבאות:
– לספק המלצות, אפשרויות ומידע תואם באפליקציה;
– להציע מבצעים ביחס לשירותים או לאפליקציה;
– ליידע אותך על שירותים או מוצרים שעשויים לעניין אותך;
– לתקשר איתך בנוגע לשירותים, הזדמנויות, בעיות, בקשות, ונושאים אחרים הקשורים לאפליקציה;
– להשיב לשאלות, בקשות מידע, פניות וכל הטענות האחרות שהועברו בקשר לאפליקציה;
– להעריך את תכונות האפליקציה, תאימותן, העדפותיה והתאמתן;
– להעריך ולשפר את השירותים ותכונות אחרות המוצעות באפליקציה;
– לשלוט ביעילות השירותים, לבצע בדיקות נקודתיות ולהערכת התאמתם;
– לשמור עותקים של שיחות, שיחות טלפון ודיונים שנערכו באמצעות האפליקציה למטרות בקרת איכות וארכיב;
– להבטיח עמידה בצווי בית המשפט ובהוראות החוק החלות.
בהתאם לחובת צמצום הנתונים המפורטת ב- GDPR, אנו מתחייבים להגביל את כל השימוש במידע האישי שלך למה שנדרש בהחלט בכדי לספק את מטרת השימוש במידע. אנו לא נשתמש בנתונים האישיים באופן שאינו הגיוני או מופרז בכדי לממש את מטרת האיסוף והשימוש בו. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשתף מידע עם צדדים שלישיים נבחרים להמשך האפליקציה, פיתוחו או לכל סוג שהוא סיבה שנחשבה לנכון על ידינו, לפי שיקול דעתנו.
9. הודעות
זכותך לשלוח אלינו בקשה לביטול המנוי או שכבר לא לקבל הודעות או הודעות בכתב בקשר לאפליקציה. בקשה זו עשויה להישלח באמצעות דואר אלקטרוני או על ידי התאמת הגדרות באפליקציה.
תוכל גם להשבית מאתנו התראות דוא"ל על ידי שינוי ההגדרות בחשבון המשתמש שלך ובאפליקציה, בהתאם להוראות החלות על ביטול ההרשמה להתראות בדוא"ל.
10. הוראות בית משפט וחשיפות חוקיות
כאמור במדיניות פרטיות זו, אנו נהיה מורשים להעביר ולחשוף מידע אישי אם נדרש לעשות כן על פי צו בית משפט חוקי או על ידי התחייבות משפטית.
אנו נעביר ונחשוף את כל הנתונים האישיים הנחוצים כדי להבטיח ציות לחוקים והתקנות החלים. במקרים כאלה אנו עשויים לחשוף את הנתונים האישיים מבלי ליידע אותך לפני הגילוי. כל גילוי של מידע אישי על פי צו בית משפט או התחייבות משפטית, יוגבל לנתונים האישיים הרלוונטיים ישירות לחובה המשפטית, ולא יחייב את הסכמתך המוקדמת.
אנו מסכימים להעביר ולחשוף מידע אישי בהמשך לצו בית משפט תקף. נתונים אישיים כאלה ייחשפו בהתאם להוראות המפורטות בצו בית המשפט. ככל שניתן, אנו נודיע לך עם קבלת צו בית המשפט וחובת הגילוי המתאימה לו. אם תקבלו הודעה מראש, הדבר יאפשר לכם לבקש צו הגנה או סעד משפטי אחר לשמירה על מידע כזה בביטחון.
11. אחסון ואימות
הנתונים האישיים שנאספו באפליקציה ישמרו ונשמרו בקבצים ו/או בשרתים שלנו. אנו מתחייבים לאמת ולוודא כי הנתונים האישיים המוחזקים בקבצים שלנו נכונים, מדויקים ומעודכנים.
אנו נתקן או נמחק כל מידע אישי שקרי, לא שלם, לא שמיש או שאינו מדויק בדרך אחרת. אתה יכול לשלוח לנו הודעה לבקש תיקון, מחיקה או השמדה של הנתונים האישיים שלך אם הם לא נכונים, לא שלמים, בלתי שמישים או לא מדויקים בדרך אחרת.
המידע האישי שלך יישאר בשרתים שלנו למשך הזמן הדרוש על סמך המטרה, החקיקה החלה וההרשאה שסיפקת, אם רלוונטי. אנו עשויים להחזיק את הנתונים האישיים שלך לתקופה ארוכה יותר אם נצטרך לעשות זאת בגלל אינטרס ציבורי או מסיבות החורגות משליטתנו, כגון הוראות ממשלה או בקשות צד ג' תקפות.
לא נאחסן נתונים אישיים הקבועים למשך זמן מוגזם או בלתי סביר.
12. סודיות של נתונים אישיים
אנו נפעיל ונאכוף את כל האמצעים הדרושים כדי להגן על סודיות הנתונים האישיים שלך. כיוון שכך, לא נגלה את המידע האישי שלך לצד שלישי כלשהו, ​​אלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
אנו נפעיל את כל האמצעים הסבירים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גילוי בלתי מורשה, נזקים או הפרות אחרות. חובות סודיות אלה יחולו, ללא קשר אם המידע האישי שלך מאוחסן או משמש כיום למטרות האפליקציה.
13. זכויות משתמש
אנו נעניק לך את הזכויות הניתנות לספקי נתונים אישיים במסגרת ה -GDPR . אם תזין נתונים אישיים באפליקציה, תורשה לממש זכויות בקשר לנתונים האישיים שהוגשו.
זכותך לגשת לנתונים האישיים שהגשת באפליקציה. כדי לקבל גישה לנתונים האישיים שנשלחו, אנא שלחו לנו בקשה. בקשתך צריכה להכיל את היקף הנתונים האישיים המבוקשים ואת מסגרת הזמן בה נשוא הבקשה. אנו נבדוק בקפידה את בקשתך ואנו נשלח את המידע המבוקש, אם סביר לעשות כן.
זכותך בנוסף לקבל מידע לגבי השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך. אמנם השימוש שלנו בנתונים האישיים שלך יעמוד בתנאים של מדיניות פרטיות זו, אך אתה רשאי לבקש הסברים או פרטים נוספים. אם ברצונך לממש זכות זו, אנא הגש בקשה לידיעתנו.
כמפורט במדיניות פרטיות זו, אתה יכול לבקש מאתנו לתקן ולתקן כל מידע אישי שגוי, שגוי, לא שמיש או אחר. עם קבלת בקשתך, נחקור עניין זה. אם המידע אכן שגוי או שגוי, אנו נתקן או נמחק מיד את המידע הבעייתי מהקובץ שלך.
אם תרצה שהנתונים האישיים שלך יימחקו מהשרתים שלנו, אנא שלחו לנו בקשה. נסכים להסיר את הנתונים האישיים שלך מהשרתים שלנו אם הגיוני לעשות כן.
אנו עשויים גם למחוק מידע אישי מהשרתים שלנו אם אנו רואים מידע כזה כמיותר, פגום או בעייתי בדרך אחרת.
14. הסכמה מפורשת
אתה עשוי לספק לנו הסכמה מפורשת להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרה שאינה מוגדרת במדיניות פרטיות זו. הסכמתך המפורשת חייבת להינתן בכתב ועליה לציין את הסיבות שבגללן תרצה להשתמש בנתונים האישיים שלך. הסכמתך המפורשת חייבת להיות מועברת אלינו בתוקף דרך האפליקציה או באמצעות דואר אלקטרוני.
לאחר מכן אנו נהיה רשאים להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרה המפורטת בהסכמתך המפורשת. אם אין מגבלת זמן המצוינת בהסכמתך, נשקול כי הסכמה כזו הינה למשך זמן בלתי מוגבל.
15. אפליקציה כמתווך
האפליקציה פועלת כמתווכת בין משתמשים, ומאפשרת אספקה ​​ורכישה של שירותים. אתה מאשר שיש לנו התחייבויות חוזיות מסוימות ביחס לשירותים המוצעים באפליקציה. ככאלה, כדי לעבד ולבצע עסקה בין משתמשים, אנו עשויים לדרוש פרטי תשלום של עסק. כדי לשלם לפרילנסר עבור השירותים שבוצעו, יתכן ונצטרך לקבל גישה לפרטי חשבון הבנק של הפרילנסר. יתכן שיהיה עלינו לאסוף מידע אישי כדי למלא את התחייבויותיו החוזיות בקשר לאפליקציה.
16. העברות נתונים
לא נעביר כל מידע אישי שנאסף מהאפליקציה או דרך אותה מחוץ לאיחוד האירופי, אלא אם ההעברה עומדת בתנאים המפורטים ב – GDPR . ה- GDPR מתיר העברת נתונים מעבר לאיחוד האירופי רק עם מדינות שעומדות בחוקים ותקנות הגנה על נתונים מחמירים. ארצות הברית נחשבת למצייתת לחקיקה כזו להגנת מידע. בהתחשב בכך, אנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך לשרתים הממוקמים בארצות הברית.
17. עוגיות
קובצי Cookie מורכבים מקבצי נתונים קטנים המותקנים במכשיר שלך בביקורו של המשתמש באפליקציה או באתר מסוים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש ב"עוגיות "בקשר לאפליקציה או לכל אתר מתאים.
העוגיות יאפשרו לנו לזהות את המכשיר שלך, למנוע פריצות ושימוש לא מורשה. קובצי Cookie יאפשרו לנו לספק לך חוויה בהתאמה אישית באפליקציה שלנו ובאתרים המתאימים להם. אתה יכול להשבית את השימוש בעוגיות על ידי התאמת הגדרות או כיבוי האפשרות של קבצים מסוג Cookie חלקים מהאפליקציה או האתר המקביל עשויים להיות בלתי שמישים אם קובצי ה- Cookie מושבתים.
18. קישורים של צד שלישי
מדיניות הפרטיות הנוכחית חלה אך ורק על האפליקציה ואינה חלה על קישורים, מודעות, אתרים או אפליקציות של צד שלישי. האפליקציה עשויה לספק קישורים או הפניה לקישורים, מודעות, אתרים או אפליקציות של צד ג' הקישורים המסופקים מיועדים למטרות עיון ומידע בלבד, ואינם מחייבים אותנו או גורמים לכך באופן אחר.
לא נהיה אחראים לשימוש ואיסוף נתונים אישיים מאתרי אינטרנט או אפליקציות של צד שלישי.
19. שאלות
אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא שלח אותן לידיעתנו באמצעות הדוא"ל או באפליקציה. אנו נעשה כמיטב יכולתנו להגיב במהירות וביסודיות.